تاريخچه روش اختلاط عميق:

روش اختلاط عميق ستون های DSM بعنوان دیوار آببند

روش اختلاط عميق خاک از آغاز دهه 1960 به عنوان يکي از روش هاي سريع و مؤثر در بهسازی خاک در کشورهاي مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. عبارت اختلاط عميق خاک به روشي اطلاق مي شود که در آن مواد تثبيت کننده اي نظير سيمان يا آهك با استفاده از يك حفار با محور توخالی بصورت مکانيکي با خاک مخلوط مي گردند. فرآيند اختلاط خاک موجب توليد ستون هاي يکنواختي با قطر ثابت از خاک و دوغاب مي گردد. با همپوشاني اين ستونها قبل از گيرش کامل، ديوارهاي پيوسته اي زير سطح زمين قابل احداث مي باشند. از مزاياي عمده اين روش ميتوان به سرعت بالاي اجرا، افزايش ظرفيت باربري خاک، بهبود پارامترهاي مقاومتي خاک، جلوگيري از حرکت هاي جانبي در شيب ها نظير زمين لغزش و کنترل نشست زير سازه ها اشاره کرد.

Deep Soil Mixing

معرفي روش اختلاط عميق (Deep Soil Mixing):

روش اختلاط عميق يك تکنيك بهسازي خاکي مي باشد که در آن خاک در محل با مواد چسباننده (مانند سيمان، آهك، خاکستر بادي و مانند آن)، مواد شيميايي و يا بيولوژيکي به صورت دوغاب و يا پودر، به منظور بهسازي خصوصيات مهندسي و محيطي خاکهاي نرم و يا آلوده، مخلوط مي شود. ماشينهاي طراحي شده خاصي که با چندين شافت و تيغه اختلاط مجهز شده و ماده تثبيت کننده اي که از طريق يك مجرا ستونهاي خاک تثبيت شده درجا را با الگوها و مشخصاتي که بعدا ذکر خواهد شد، ايجاد مي نمايد. واکنشهايي که بين خاک و عامل تثبيت کننده بوقوع مي پيوندد باعث افزايش مقاومت و کاهش نفوذپذيري و کاهش پتانسيل آبشويي زمين مي شود. در حالت تثبيت درجا، بهسازي خاک بصورت درجا و بدون حفاري، شمع زني و يا آب گيري انجام مي شود. پيشرفتهاي اخير در تکنولوژي اختلاط خاک شامل تثبيت خاکهاي آلوده و بي مصرف، حذف مواد آلي سبك همراه با تزريق هواي داغ و تکنولوژي استخراج بصورت بخار مي باشد. مواد آلوده ابتدا بصورت شيميائي تثبيت شده و بصورت توده اي جامد در مي آيند. اين عمل باعث جلوگيري از آبشويي مواد آلوده شده و در عين حال خصوصيات مهندسي خاک را بهبود مي بخشد. اين تکنيك مي تواند براي خاکهاي آلوده آلي و غيرآلي استفاده شود. تثبيت با کمك مواد آهکي تاريخچه بسيار طولانی دارد و يافته هاي مرتبط با مخلوط نمودن خاک و مواد تثبيت کننده نيز بسيار زياد مي باشد. همانطور که اشاره گرديد روش اختلاط عميق بطور جدي از اواسط دهه 1960 در کشور ژاپن و برخي کشورهاي اسکانديناوي مورد استفاده قرار گرفت. پس از آن در کشورهايي نظير چين، آسياي جنوب شرقي و سپس ديگر مناطق دنيا مانند آمريکا مورد استفاده قرار گرفت. بيش از چهار دهه است که روش اختلاط عميق در پروژه هاي متعددي بکارگرفته شده است. همزمان تحقيقات گسترده اي بر روي تقويت اين روش صورت گرفته که موجب پيشرفتهاي بسياري در تجهيزات مربوطه، تغييرات در مواد تثبيت کننده و همچنين تنوع کاربرد اين روش گرديده است. در ميان تثبيت کننده ها، آهك توانسته است به عنوان يك جايگزين مناسب براي سيمان در ژاپن معرفي شود. البته هنوز در کشورهاي اسکانديناوي منظور بهسازي خاک، مخلوط آهك و سيمان رواج بيشتري نسبت به استفاده از آهك تنها دارد. البته تا به امروز مصالح متعددي نظير گچ، خاکسترهاي آتشفشاني و تفاله کوره هاي آهن(روباره) با سيمان و آهك ترکيب شده اند.
فلوچارت ذیل خلاصه اي از کاربردهاي مختلف سنتي و مدرن تکنولوژي اختلاط عميق را ارائه کرده است. در توسعه کاربردهاي جديد عمدتا سعي شده است تا مزيتهاي ويژه اي نظير سخت شدگي سريع در دوره زماني کوتاه و همچنين رعايت اصول و قوانين زيست محيطي در نظر گرفته شود. اگرچه لازمه ابتدايي روش اختلاط عميق بدست آوردن مقاومت بالاتر با هزينه کمتر مي باشد، با اين حال سهولت اجرا در ساخت و سازهاي پيچيده و دشوار منجر به اعتماد بيشتري در عمل به اين تکنيك شده است. پتانسيل گسترده تکنيك اختلاط عميق که همگام با مسائل زيست محيطي و براساس بهسازی در محل و حذف آلودگی های مختلف از خاک بوده است، زمينه ای اميدبخش جهت مطالعات بيشتر مي باشد. علاوه بر اين، هنوز زلزله به عنوان يك مخاطره طبيعی جدی در بسياری از کشورهای جهان مانند ژاپن و آمريکا مطرح مي باشد، از اين رو استفاده از تکنولوژی اختلاط عميق در کاهش روانگرایی بسيار کار آمد نشان داده شده است.

 

کاربردهای مختلف تکنولوژی اختلاط عميق

کاربردهای مختلف تکنولوژی اختلاط عميق

 

 مراحل اجرای روش اختلاط عمیق خاک:

چنانپه در شکل زير قابل مشاهده است، در اين روش ابتدا اوگر حفاری با بازوهای خود در زمين حفاری را آغاز ميکند. سپس زمانی که به عمق مورد نظر رسيد، حفاری متوقف شده و اوگر حرکت خود را به صورت معکوس آغاز مي‌کند و به طور آهسته به سمت بالا رانده مي‌شود. در زمان حرکت اوگر به سمت بالا از درون نازل‌های تعبيه شده در نوک بازوها دوغاب با فشار بسيار زياد به درون خاک تزريق میگردد. اين حرکت به سوی بالا مرحله‌ای بوده و پس از طی فاصله يک متر رو به بالا، به مدت تقريباً يک دقيقه در همان تراز میچرخد و دوغاب به داخل زمين تزريق میشود. البته فاصله‌ها و زمان‌های اشاره شده با توجه به نوع دستگاه و نوع خاک متغير است.

 

مراحل اجرای روش اختلاط عمیق خاک

مراحل اجراي اختلاط عميق خاک (DSM)

 


افزودني ها:

رايج ترين افزودنی در اين روش سيمان است که عموماً به صورت دوغاب (ترکيب با آب) و گاه به صورت خشک مورد استفاده قرار مي‌گيرد. حجم دوغاب مصرفی بسته به مورد و شرايط خاک حدود 20 تا 30 درصد حجم خاک اصلاح نشده است. آهک نيز از افزودنی های مناسب است که گاه با سيمان مخلوط شده و به طور مشترک استفاده می شوند. در اين صورت نسبت وزنی سيمان به آهک حدود 1 به 4 و مجموعه آنها به ميزان حدود 100 تا 200 کيلوگرم به هر مترمکعب خاک اصلاح نشده اضافه ميشود. افزودنی هاي ديگر مثل خاکستر آتشفشانی، سرباره کوره و ساير مواد شيميایی نيز ميتوانند مورد استفاده قرار گيرند.

انواع اختلاط در روش DSM:

1) روش تر: روش تر همان روش معمول اختلاط خاک میباشد که در قسمت‌های قبل به شرح آن پرداخته شد.

2) روش خشک: بر خلاف روش تر، اختلاط خاک به روش خشک تنها در خاک‌هایی امکان‌پذير است که رطوبت کافی جهت بروز واکنش شيميایی بين مخلوط ترزيق شده در حالت خشک و آب زيرزمینی وجود داشته باشد. در اين روش مخلوط تزريق که ممکن است سيمان، آهک يا ترکیبی از آنها باشد، به صورت پودر تزريق شده و با خاک مخلوط مي‌گردد. عمل اختلاط ماده خشک تزريق با خاک بوسيله‌ اعمال هوا با فشار زياد صورت مي‌گيرد که از طريق نازل‌های قرار گرفته در انتهای تحتانی لوله حفاری خارج مي‌گردد. بدين ترتيب ماده‌ی تزريق شده با رطوبت خاک واکنش میدهد و ستون‌هایی مشابه با روش تر ايجاد مي‌گردد. قطر ستون‌های ايجاد شده به روش خشک کوچک‌تر از روش تر میباشند و بين 60 تا 80 سانتیمتر متغير هستند. حداکثر عمق اصلاح خاک با اين روش به 25 متر میرسد.

 

انواع چيدمان‌های DSM

انواع چيدمان‌های DSM

 

مزايای استفاده از روش اختلاط عميق خاک (DSM):

• کاهش نفوذپذيری خاک
• افزايش مقاومت خاک
• کاهش نشست خاک بر اثر سربار
• جلوگيری از روانگرایی 
• اصلاح درجای زمين
• زمين بخشی از سيستم خاك – سازه میگردد
• مقدور بودن كنترل و تاييد کیفی كار 
• کمتر بودن هزينه تجهيز کارگاه نسبت به موارد مشابه نظير تراکم دینامیکی يا اجرای شمع 
• سرعت اجرای بسيار بالا
• هزينه اجرای بسيار کمتر در مقایسه با موارد مشابه 
• توليد صدا و ارتعاش کمتر در محيط شهری نسبت به روش‌های مشابه 
• ایده آل بودن از لحاظ زيست محیطی


انواع کاربرد اختلاط عميق جهت بهسازي خاک:

پروژه هاي ساخته شده در دريا و اسکله ها:

ساختن لنگرگاه ها نيازمند انواع مختلف سازه ها مثل ديواره هاي ساحلي، بارانداز جهت مسافرين و کشتي هاي بارگيري و همچنين موج شکن جهت محافظت تجهيزات لنگرگاه در مقابل امواج سهمگين دريا است. سازه هاي ساحلي با نيروهاي مختلفي نظير ضربات کشتي ها، فشار آب، وزن سنگين جرثقيل ها، فشار زمين، و نيروهاي ناشي از زلزله مواجه هستند. از اين رو معيارها و اندازه گيري هاي خاصي به منظور حفظ و کنترل پايداري و ايجاد ايمني در موقع ساخت اين سازه ها مد نظر قرار مي گيرد.

1- ديواره هاي محافظ ساحلي

ديواره هاي ساحلي سازه هايي هستند که در طول خط ساحلي جهت جلوگيري از فرسايش و خطرات ديگر ناشي از امواج ساخته مي شوند. آنها همچنين پايداري خاک را در مقابل نيروهاي کرانه ساحل تضمين مي کنند و به اشکال مختلفي مانند انواع صندوقه اي، سلولي، پرده سپرها و سازه هاي وزني ساخته مي شوند.

2- موج شکن ها

موج شکن يك حصار تقريبا دور از ساحل است که بعضي اوقات در يك يا دو انتها به ساحل اتصال داده مي شود. موج شکن ها در برابر نيروهاي امواج مقاومت کرده و به عنوان سپري براي سازه هاي دريايي و بارگيري کشتي ها مورد استفاده قرار مي گيرند.


 پروژه هاي ساخته شده بر روي زمين هاي نرم:

1- فونداسيون هاي مخازن و برج ها

از جمله پروژه هاي مطرح که از تکنيك اختلاط عميق به عنوان عامل تقويت بستر فونداسيون سازه ها استفاده شده است مي توان به پروژه توسعه پالايشگاه نفت سنگاپور که شامل يك مخزن سوخت به ارتفاع 21 متر و قطر 42 متر روي زمين بهسازي شده نزديك به ساحل بود اشاره نمود.

2- تکيه گاه هاي پل ها

کاربردهاي روش اختلاط عميق در پل سازي يا بصورت فونداسيون شمعي جهت تکيه گاه ها و يا عاملي براي جلوگيري از حرکت جانبي و لغزش با کاهش فشار خاک واقع در پشت تکيه گاه هاي پل ها مي باشد. همچنين با اين روش نشست در مناطق اطراف پل و زير آن نيز به ميزان زيادي کاهش مي يابد.

3- محافظت از تجهيزات زير زميني

جهت محافظت از تجهيزات زيرزميني بصورت کنترل تغيير شکل زمين و يا ممانعت از نشت و ورود آب هاي زيرزميني مي توان از روش اختلاط عميق استفاده نمود. در اجراي يك پروژه بهسازي زمين در ژاپن به منظور افزايش ظرفيت باربري يك کانال آب چهارگوش که قرار بود در زير يك خط راه آهن موجود ساخته شود، از تکنيك اختلاط عميق بهره گرفته شد.

4- بهسازي خاکريزها

بهسازي با روش ستون هاي اختلاط عميق مي تواند براي تثبيت بدنه، کناره ها و يا پنجه خاکريزهاي خاکي و همچنين براي بهسازي کامل يا جزئي فونداسيون آنها مورد استفاده قرار گيرد. هدف از بهسازي در اين موارد، جلوگيري از گسيختگي دامنه و نشست غير يکنواخت، کاهش فرسايش در پنجه و جلوگيري از گسيختگي ناشي از نشت آب و يا روانگرايي مي باشد. در سوئيس ستون هاي آهکي يا سيماني براي خاکريز بستر راه آهن و جاده ها در تعداد زيادي از پروژه ها براي افزايش پايداري و کاهش نشست مورد استفاده قرار گرفته اند.

5- سازه هاي نگهدارنده

در سازه هاي نگهدارنده به منظور جلوگيري از گسيختگي خارجي و يا کاهش نشست خاک پشت ديوار مورد استفاده قرار مي گيرد. بطور مثال در 2 توسعه فرودگاه بين المللي توکيو تکنيك اختلاط عميق سيمان به شکل اختلاط خشك براي ساخت فونداسيون سازه نگهدارنده استفاده شد.

6- فونداسيون هاي ساختمان

فونداسيون ساختمان ها معمولا به منظور تحمل بار سازه بدون رخ دادن گسيختگي ناشي از ظرفيت باربري و يا نشستهاي غير يکنواخت طراحي مي گردند. بکارگيري تکنيك اختلاط عميق به عنوان راه حل مناسبي براي فونداسيون هاي عميق در ساختمان سازي به ويژه در مناطق مستعد زلزله و جهت ممانعت از تغيير شکل هاي برشي و روانگرايي شناخته شده است. اين روش در بعضي از پروژه ها، جهت افزايش استقامت افقي فونداسيون هاي شمعي موجود نيز به کار برده مي شود.

7- مهارکردن فشارهاي جانبي خاک

عملکرد ستون هاي اختلاط عميق نصب شده در يك سايت حفاري شده همانند يك ميله مهار نفوذ کرده در ميان صفحاتي با پتانسيل لغزشي است. از اين رو وجود ستون هاي اختلاط عميق مي تواند عامل کاهش تورم خاک ناشي از حفاري نيز باشد (به علت برداشته شدن خاک در يك عمليات حفاري، کف گود تمايل به تورم و بالا آمدن دارد که اين پديده به نام تورم کف شناخته مي شود). در برخي پروژه ها، اطراف گودبرداري نيز به منظور کاهش طول نفوذ پرده سپرها، بهسازي مي گردد.

8- کنترل گودبرداري

به عنوان يك راه حل مناسب و به جهت کنترل گودبرداري يك ديوار آب بند مي توان در کنار ديوار مهار صلب ديافراگمي (که توسط تکنيك اختلاط عميق ساخته شده بود) ساخته شد تا از نشت آب به داخل گودبرداري ممانعت به عمل آورد. همچنين اين روش مي تواند جهت کاهش قابل ملاحظه فشار سربار عمل کننده روي ديوار ديافراگمي، نيروي اصطکاکي لازمه را فراهم مي کند. حتي در بعضي از حالتها مي توان مقاومت خمشي ديوارهاي ساخته شده با روش تکنيك اختلاط عميق را به وسيله نصب تيرهاي H شکل قائم داخل ستون هاي سيماني و يا آهکي اختلاط عميق بلافاصله پس از اختلاط، افزايش داد. بدين طريق يك ديوار ضد آب سازه اي شکل مي گيرد. اين روش مي تواند راه حلي موثر براي گودبرداريهاي عميق واقع در مناطق شهري با سطح آب زيرزميني بالا باشد.

9- جلوگيري از گسيختگي شيب ها و زمين لغزش

ايجاد خاکريزهاي بلند بر روي خاک هاي آبرفتي نرم که داراي درصد رطوبت بالا نيز هستند نيازمند بررسي احتمال حرکت جانبي خاک و نشست تحکيمي مي باشد. جهت اطمينان يافتن از پايداري در مقابل شکست لغزشي و پتانسيل جابه جايي سازه هاي مجاور ناشي از حرکت جانبي زمين، راه حل حفاظتي خاصي بايد در نظر گرفته شود.

10- محافظت از سازه هاي مجاور

در بسياري از سازه ها بويژه سازه هايي که داراي فونداسيون سطحي هستند هنگامي که عمليات گودبرداري در سايت مجاور وجود دارد، سازه مذکور (که داراي فونداسيون سطحي است) در منطقه تحت تاثير تنش ناشي از عمليات حفاري گود مجاور مي باشد. از اين رو احتمال ايجاد نشست هايي ناشي از عمليات گودبرداري در ساختمان هاي مجاور بسيار بالا مي باشد. مشکلاتي نظير در معرض نشست هاي غيريکنواخت بودن و يا کج شدگي بسيار محتمل هستند. با توجه به اينکه ايجاد ستون هاي اختلاط عميق سبب دست خوردگي کمتري در خاک پيراموني مي گردد، اين ستونها مي توانند در مجاورت فونداسيون هايي که با چنين مخاطراتي روبرو هستند نصب گردند.

11- کنترل نشت و ديوار آب بند

در اکثر کشورهاي توسعه يافته و يا در حال توسعه جهت عملکرد ايمن و کنترل نشت در سازه هاي قديمي ذخيره کننده آب و همچنين مطابقت اين سازه ها با آئين نامه هاي جديد، نگراني هاي فزاينده اي وجود دارد. به همين جهت تکنولوژي اختلاط عميق جهت نوسازي سدهاي خاکي موجود توسط ايجاد ديوارهاي آب بند براي کنترل نشت و همچنين پايدارسازي خاکريزها و سواحل رودخانه ها به شکلي موفق به کار گرفته شده است.

12- نوسازي سد

به منظور نوسازي يك سد و کنترل نشت آب آن، يك ديوار خاکي سيماني در ميان خاکريز سد و انباشته هاي يخچالي طبيعي سازه سرريز تا سنگ بستر ساخته ميشود.

13- بهسازي سواحل رودخانه

خاک بهسازي شده با ستونهاي سيماني به منظور جلوگيري از لغزش شيب سواحل رودخانه در کوماموتوکن، جزيره کيشو، ژاپن استفاده گرديده است.


14- مقابله با روانگرايي

روش اختلاط عميق، مخصوصا از نوع مشبك آن، مقاومت برشي خاک را بهبود قابل مالحظه اي بخشيده و در نتيجه قادر است تا پتانسيل روانگرايي زمينهاي با خاک نرم، اشباع، و سست را کاهش مي دهد.

 کاربردهاي زيست محيطي:

مواد تثبيت کننده بکار گرفته شده در تکنولوژي اختلاط عميق مي تواند همزمان با ارسال مواد واکنش دهنده جهت بهسازي، جلوگيري از فرسايش بيولوژيکي و همچنين خنثي سازي زمينهاي اسيدي را نيز به همراه داشته باشد. از اين رو بهسازي در محل مخازن مواد باطله نيز با اين روش ممکن است .به منظور کاهش نفوذپذيري، ديوارهاي آب بند را مي توان با ترکيب کردن افزودني هايي به خاک ايجاد نمود. البته به منظور محصور کردن سايت و داشتن يك آرايش منظم، خطي از همپوشاني ستونهاي خاک بهسازي شده استفاده مي شود. سيستم آب بند سلولي جهت آب بند کردن خاکها در محل انباشته هاي مواد زائد و باطله موجود و يا در دست ساخت، مناسب مي باشد.

1- متوقف کردن انتشار پلي کلورينات بيفنيل ها(PCB)

طي پروژه اي کارايي اختلاط عميق به عنوان يك راه حل جهت متوقف کردن انتشار پلي کلورينات بيفنيل (PCB) در يك فروشگاه سرويس الکترونيکي عمومي در هالي، فلوريدا، به عنوان بخشي از برنامه محافظت از خاک محيط زيست ايالت متحده آمريکا، مورد بررسي قرار گرفت.

2- بهسازي مواد آلي با قابليت بخار شدن (VOC)

يك تکنولوژي بهسازي موثر جهت خاکهاي آلوده شده با مواد آلي بخارشدني ( VOC) سيستم استخراج بخار مکشي مي باشد که در آن مواد آلوده بصورت گاز درآمده و با مکش از بين مي روند. اين روش در خاکهاي ماسه اي بخوبي عمل مي کند، اما ممکن است به علت نفوذپذيري کم لايه هاي خاکي چسبنده، در اينگونه خاکها قابل استفاده نباشد. هيدهتوشي و همکاران با استفاده از يك ماشين اختلاط عميق، آهك زنده را با استفاده از هواي فشرده به انتهاي تيغه مخلوط کننده که خاک را به هم مي زند، تزريق کردند. در اثر واکنشهاي شيميائي انجام شده، آب و مواد آلي بخارشدني، بخار شدند و حرارت هيدراتاسيون از طريق يك دودکش به سطح منتقل گرديد. سپس بخار جمع آوري شده مواد آلوده به يك دستگاه بازيافت حلال تزريق شد که در اين دستگاه بخار بصورت مايع درآمده و هواي تصفيه شده به اتمسفر وارد شد.

3- تونل زني سپري در خاک نرم

تکنيك تونل زني سپري به روش ساخت ديوار تونل در مراحل حفاري اطلاق مي شود. اين روش بطور وسيعي در زمينهاي نرم با درصد رطوبت بالا و ساخت تونل در زير دريا استفاده مي شود. به منظور حفاري پيوسته با استفاده از ماشين تونلزن سپري، روش اختلاط عميق با مقاومت پايين بکار برده مي شود.

4- دوختن خاک با استفاده از مهارهاي اختلاط عميق

در برخي مناطق متراکم شهري، حفاري شيب هايي با ديواره هاي تقريبا قائم در مجاورت خاکريزهاي موجود قطار واقع در فضاي باز مورد نياز مي باشد. البته علاوه بر دوختن خاک ابزارهاي ديگري نيز بايستي به کار گرفته شود. زيرا اولاً اکثر خاکريزهاي قطارها از انباشته هاي متراکم تشکيل شده اند و خاکهاي آنها طبيعي نمي باشد و ثانياً تغييرشکل مجاز شيرواني در حين عمليات حفاري و بعد بايستي بسيار کم باشد تا تردد روزانه قطارهاي بصورت ايمن انجام شود.

5- کاهش لرزش با استفاده از بلوکهاي کاهش دهنده ارتعاش(WIB)

در حالي که قطارهاي سريع السير محبوب تر مي شوند، به منظور کاهش اثرات مضر لرزش در سازه هاي پيراموني آنها، ابزارهاي موثرتري بايستي بکار برده شود. تکنيك استفاده از بلوکهاي کاهش دهنده ارتعاشي يك روش جديد کاهش لرزش مي باشد که در آن بلوکهاي تخت با صلبيت بالا در زير فونداسيون سازه و يا نزديك آن بکار برده مي شود. با استفاده از اين روش که با تکنولوژي اختلاط عميق ايجاد مي گردد، انتقال لرزش از منبع داخلي به سمت بيرون و از منبع خارجي به سمت داخل، جلوگيري به عمل مي آيد.

جمع بندي اشکال ذیل نشاندهنده کاربردهاي روش اختلاط عميق در ساخت و سازهاي خشکي و دريا مي باشند. در ساخت و ساز در خشکي، روش اختلاط عميق در خاکريزها، مخازن نفتي و فونداسيون هاي ساختماني استفاده مي شود، در حالي که در ساخت و سازهاي دريايي روش اختلاط عميق در موج شکنها، خاکريزهاي درون دريا و شمع هاي دريايي، کاربرد دارد. علاوه بر اشکال نشان داده شده، اين تکنيك جهت توقف نشت، کاهش جابجايي و لرزش ديواره ها در خاکهاي مسئله دار نيز استفاده مي شود.

 

روش اختلاط عمیق خاک

 کاربردهای روش اختلاط عمیق

 

درباره ما

 

 شرکت مهندسی حفار پایدار تهران در سال 1380 تأسیس شده است و از آن زمان در پروژه های مختلف با ارائه خدمات فنی و مهندسی به خوبی انجام وظیفه نموده و سوابق درخشانی را از خود بجا گذاشته است. مدیران شرکت پیش از تأسیس آن نیز دارای 22 سال سابقه مدیریتی و فعالیت در زمینه های حفاری، تزریق دیوار آببند، گودبرداری، میخکوبی (نیلینگ)، اجرای میکروپایل تا قطر 6 اینچ، شمع گرد درجا و مستطیل (بارت) و کلیه امور تحکیم و تثبیت سازه زیر فونداسیون و همچنین در شرکت فرانسوی سیف باشی به مدت 8 سال و شرکت نوفن به مدت 11 سال به صورت پیمان مدیریت پروژه ها فعالیت جدی داشته اند.


آدرس شرکت نیلینگ

آدرس دفتر مرکزی: بزرگراه یادگار امام ـ نرسیده به خیابان آزادی ـ بلوار شهید تیموری ـ 

 

انتهای خیابان عموزاده - پلاک 8 ـ  واحد 1

 

 

شماره تماس شرکت مجری میکروپایل

تلفن: 66021524 - 66035535        فکس: 66067483

 

 

ایمیل شرکت مجری شمع بتنی

ایمیل: info[at]hptiran.com          یاهو ایمیل: hptiranco[at]yahoo.com

 

 

پیمانکار نیلینگ

کانال تلگرام: HaffarPaidarTehranCo@

کاربران آنلاین

ما 103 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم