عامل اغلب حوادث ناشی از گودبرداری:

عدم شناخت رفتار خاکهای آبرفتی عامل اغلب حوادث ناشی از گودبرداری در تهران است. حدود 75 درصد تهران بر روی خاکهای درشت دانه قرار گرفته است. بررسی تاثير سيمانی شدن طبيعی در خاکهای درشت دانه به ويژه خاکهای شنی تا به حال به صورت جدی مورد توجه قرار نگرفته و تحقيقات در مورد اين نوع خاکها محدود به کارهای انجام شده در سالهای اخير است؛ در حالی که در ايران توسعه شهرها و مراکز اقتصادی بيشتر بر روی دشتهای آبرفتی و کوهپايه‌ها صورت می‌گيرد که دارای خاکهای درشت دانه سيمانی شده هستند.

حدود 75 درصد تهران بر روی خاکهای درشت دانه قرار گرفته که دارای درجات مختلفی از سيمان طبيعی است، گرچه آبرفتهای درشت دانه تهران در مجموع دارای مقاومت و پايداری مطلوبی است ولی در موارد متعدد مشاهد شده که در اثر گودبرداري ها يا حفر فضاهای زير زمينی، ريزشهای ناگهانی موجب بروز خسارتهای فراوانی شده است. غالب حوادث مذکور ناشی از عدم شناخت رفتار و مقاومت خاکهای مذکور در شرايط مختلف بوده است.در تحقیقات اثر دانسيته و درصد سيمانتاسيون بر رفتار يک ماسه شن‌دار به صورت موردی بررسی شده است، بدين منظور تعدادی نمونه از آبرفت تهران اخذ و در آزمايشگاه دانه‌بندی شده، سپس با رسم پوشش آزمايشهای دانه بندی انجام شده مصالح با 6 درصد ريزدانه، 49 درصد ماسه و 45 درصد شن برای ادامه تحقيقات انتخاب شد.

با جمع بندی مطالعه، برنامه آزمايشهای آزمايشگاهی شامل آزمايشهای سه محوری، تک محوری و کشش غير مستقيم برزيلی تدوين شد که نتايج آزمايشهای سه محوری نمونه‌های غير سيمانی نشان داد رفتار زهکشی نشده ماسه شن دار متاثر از بافت و ساختار اوليه بوده و نمونه‌های با دانسيته نسبی و فشار همه جانبه يکسان به دليل عدم يکسان بودن ساختار رفتار متفاوت از خود نشان دادند.

در زمينه نتايج آزمايشهای سه محوری نمونه‌های غير سيمانی تحقیقات نشان میدهد که در چارچوب مقاومت خاک حالت بحرانی وجود يک خط حالت بحران يکتايی در فضای تنش نشان داده شد لکن نتايج اين آزمايشها در فضای تخلخل - تنش پراکنده بوده و وجود يک خط حالت بحرانی يکتايی را نشان نداد. بنابراين برای اين مصالح يک محدوده حالت بحرانی حد بالا و پايين توصيه شد. همچنين درباره نتايج آزمايشهای تک محوری و برزيلی نمونه‌های سيمانی شده، مقاومت تک محوری و مقاومت کشش نمونه‌های سيمانی شده با افزايش درصد سيمان و دانستيه افزايش مي يابد. مقاومت نمونه‌ها در آزمايش سه محوری متاثر از مقاومت باندهای سيمانی و مقاومت اصطکاکی مصالح بی ساختار شده می‌باشد. ناهمگن بودن باندهای سيمانی و يکسان نبودن مصالح بی ساختار شده پس از شکست باندها موجب بروز پراکندگی‌هايی در نتايج آزمايشهای سه محوری شده، به هر حال نتايج آزمايشهای سه محوری نشان داد که شکل پوش گسيختگی نمونه‌های سيمانی شده غير خطی است. براساس نتايج اين آزمايشات، چسبندگی با افزایش درصد سيمان و دانستيه افزايش می‌يابد. زاويه اصطکاک داخلی نيز در محدوده درصد سيمانهای صفر تا 3 درصد تغيير قابل ملاحظه‌ای با افزايش درصد سيمان نشان نداده ولی با افزايش درصد سيمان و بيش از 4.5 درصد زاويه اصطکاک داخلی افزايش مييابد.

پنج نشانه خطرناک بودن گودبرداری:

1) ضعیف و یا حساس بودن ساختمان مجاور:

مواردی نظیر عدم وجود اسکلت، ضعیف بودن ملات دیوارها و علائم ضعف اجرایی ساختمان، وجود ترک و شکستگی یا نشست و شکم دادگی دیوارها، از این جمله اند. وجود دیوار مشترک بین ساختمان مجاور آن نیز غالباً می تواند منبع ایجاد مشکل باشد. در پاره ای موارد ساختمان مجاور دارای ارزش تاریخی و فرهنگی بوده و هرگونه نشست می تواند باعث خسارات جبران ناپذیر به آن شود. در بعضی موارد دیوار همسایه ساختمان موردنظر برای تخریب، تکیه داده است و با انجام تخریب ممکن است بدون هرگونه خاکبرداری ساختمان مجاور ریزش کند. به خاطر داشته باشید که ضعیف بودن ساختمان مجاور دردسرها، بررسیها و احتیاط های لازم از طرف صاحب کار و افرادی که در مراحل مختلف طرح و اجرای ساختمان کار میکنند را بیشتر میکند و هیچ عذری برای خراب شدن آن به دست نمیدهد.

2)ضعیف بودن خاک:

معمولاً هر چه خاک محل ضعیف تر باشد، خطر بیشتری برای ریزش گود و تخریب ساختمانهای مجاور وجود دارد. خاکهای دستی بارزترین نمونه خاکهای ضعیف هستند. در گذشته بسیاری از نقاطی که اکنون در داخل شهر هستند، خارج از شهر محسوب میشده اند و کامیونهای خاک و نخاله بار خود را در آنجا تخلیه می کرده اند. بعدها با ضمیمه شدن این محلها به داخل شهر، اغلب این خاکها و نخاله ها در همان جا بدون تراکم مهندسی تسطیح شده اند و اکنون خاک دستی را تشکیل میدهند.
همچنین در بسیاری از موارد محل به صورت تپه و ماهور و یا بستر مسیل بوده و با خاک یا نخاله به صورت غیر مهندسی تسطیح شده است و یا در گذشته گودهایی بعضاً عمیق به منظور تهیه مواد ساخت آجر وجود داشته که بسیاری از آنها اکنون با خاک دستی پر شده اند. رسوبات سست جوان که غالباً در اطراف مسیلها و پای دامنه ها وجود دارند نیز از جمله خاکهای ضعیف محسوب میشوند.
امکان زیادی وجود دارد که سازنده ساختمانی که در مجاورت زمین محل احداث پروژه قرار دارد، در زمان ساخت، خاک ضعیف را جابه جا نکرده و پی ساختمان را بر روی همان خاک سست بنا نهاده باشد. در این صورت ساختمان مجاور تا هنگامی که گودی در کنار آن ایجاد نشده استوار است اما به محض اینکه با گودبرداری هرچند کم عمق، اطراف آن خالی شد، خاک ضعیف موجود در زیر پی آن ریزش کرده و باعث خرابی ساختمان مجاور خواهد شد.

3) عمیق بودن گود:

معمولاً هرچه عمق گود بیشتر شود خطر بیشتری کارکنان و ساختمانهای مجاور را تهدید میکند. در سالهای اخیر با افزایش تراکم ساختمانی، نیاز به پارکینگ و انباری و سطوح مشاع دیگر افزایش یافته و باعث افزایش تعداد طبقات زیرزمین شده است. باید توجه شود که با افزایش عمق گود، خطر ریزش آن به مراتب افزایش می یابد و اگر در گذشته میشد که در گودهای کم عمق بدون بررسیهای همه جانبه و طرحهای دقیق مهندسی، تنها با عقد قراردادی با مباشر ماشین آلات خاکبرداری و با حضور چند کارگر و بنا اقدام به گودبرداری نمود، اکنون با افزایش عمق گودها و افزایش ارزش ساختمانها و تأسیسات مجاور، گودبرداری غیر فنی بسیار خطرناک بوده و خسارات جانی و مالی جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت.

4) مدت بازماندن گود:

معمولاً با افزایش زمان بازماندن گود حتی اگر بارندگی یا تغییرات جوی مطرح نباشد، خطر ریزش گود بیشتر میشود. اما افزایش زمان بازماندن گود به ویژه در فصلهای بارندگی و رطوبت (زمستان و بهار)، با وقوع بارشهایی گاه سنگین و سیل آسا همراه است که با اشباع خاک و یا جاری شدن آبهای سطحی خطر ریزش گود را به مراتب افزایش میدهد، به طوری که بسیاری از ریزشهای گود در گذشته به فاصله چند ساعت تا چند روز بعد از شروع بارندگی روی داده است.

5) آبهای سطحی و زیرزمینی:

بالا بودن سطح عمومی آبهای زیرزمینی در منطقه، معمولاً عملیات آبکشی جهت پایین انداختن سطح آب زیرزمینی را ضروری می سازد. معمولاً برخورد با سطح آب زیرزمینی،خطر ریزش گود را افزایش میدهد به ویژه چند روز پس از انجام عملیات گودبرداری و به تعادل رسیدن سطح آب زیرزمینی و همچنین وجود جریانهای آب زیرزمینی از راههایی نظیر نهرهای مدفون یا قناتها میتواند در افزایش خطر ریزش گود بسیار مؤثر باشد. جریانهای آبهای سطحی نیز از عواملی هستند که میتوانند باعث فرسایش خاک گود و اشباع شدن آن شده و به افزایش خطر ریزش گود کمک کنند. دور نگهداشتن جریان آبهای سطحی موجود یا محتمل (مثلاً در اثر بارندگی) از مهمترین و اصلی ترین قدمهای اولیه ی حفاظت گود می باشد.

درباره ما

 

 شرکت مهندسی حفار پایدار تهران در سال 1380 تأسیس شده است و از آن زمان در پروژه های مختلف با ارائه خدمات فنی و مهندسی به خوبی انجام وظیفه نموده و سوابق درخشانی را از خود بجا گذاشته است. مدیران شرکت پیش از تأسیس آن نیز دارای 22 سال سابقه مدیریتی و فعالیت در زمینه های حفاری، تزریق دیوار آببند، گودبرداری، میخکوبی (نیلینگ)، اجرای میکروپایل تا قطر 6 اینچ، شمع گرد درجا و مستطیل (بارت) و کلیه امور تحکیم و تثبیت سازه زیر فونداسیون و همچنین در شرکت فرانسوی سیف باشی به مدت 8 سال و شرکت نوفن به مدت 11 سال به صورت پیمان مدیریت پروژه ها فعالیت جدی داشته اند.


آدرس شرکت نیلینگ

آدرس دفتر مرکزی: بزرگراه یادگار امام ـ نرسیده به خیابان آزادی ـ بلوار شهید تیموری ـ 

 

انتهای خیابان عموزاده - پلاک 8 ـ  واحد 1

 

 

شماره تماس شرکت مجری میکروپایل

تلفن: 66021524 - 66035535        فکس: 66067483

 

 

ایمیل شرکت مجری شمع بتنی

ایمیل: info[at]hptiran.com          یاهو ایمیل: hptiranco[at]yahoo.com

 

 

پیمانکار نیلینگ

کانال تلگرام: HaffarPaidarTehranCo@

کاربران آنلاین

ما 1148 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم